ZA Bank 沙田街頭活動 免費派發 禮物
Advertisements

ZA Bank 沙田街頭活動 免費派發 禮物

2021-03-30

【免費】做好銀行生日會 全城慶祝!去沙田有咩搞?睇嚟Zappy同Alfie幾鍾意新界,想喺新界玩多日喎!啱啱又收到新界粉絲報料,話見到佢哋去緊沙田,3月30號 星期二 #晏晝5至8點就會喺 #沙田 附近出沒派禮物。沙田嘅朋友仔行過見到佢哋就記得唔好客氣,捉住佢哋攞禮物啦!

#zappy_alfie #zappy #alfie #沙田 #5到8點 #ZABank #做好銀行生日會 #咁多禮物算唔算做壞規矩 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/ZA Bank

Article Categories:
免費 · 新界 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數