ZA Bank #朗豪坊 街頭活動 免費派發禮物
Advertisements

ZA Bank #朗豪坊 街頭活動 免費派發禮物

2021-03-28

【免費】做好銀行生日會 全城慶祝!唔通 Zappy & Alfie 想做旺角揸 Fit 人?啱啱又有人報料,話佢哋 3月 #28號 星期日 #晏晝12至6點 會重返旺角,喺 #朗豪坊 #砵蘭街 附近做送禮勤, 大家快啲去搵佢哋攞禮物啦!

#zappy #alfie #zappy_alfie #旺角 #12點到6點 #ZABank #做好銀行生日會 Arabica #咁多禮物算唔算做壞規矩 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/ZA Bank

Article Categories:
免費 · 新界 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數