WeChat Pay HK 免費派深圳電話卡!免費送 ¥100 儲值額!附領取方法
Advertisements

WeChat Pay HK 免費派深圳電話卡!免費送 ¥100 儲值額!附領取方法

2024-02-25

【免費】WeChat Pay HK 免費派國內電話卡!近日,WeChat Pay HK 宣佈,聯乘深圳電信及深圳海岸城購物中心,為用戶提供免費深圳電話上網卡,更屬無合約、零額外收費,另再送 ¥100 儲值額!WeChat Pay HK 聯乘深圳電信及深圳海岸城購物中心免費派電話卡,由即日起至 2 月 29 日,各位可先在 WeChat Pay HK 領取電子優惠券,再到指定地點換取電話卡。

#免費換領 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/ezone.hk

Article Categories:
Jetso · 免費 · 旅遊優惠 · 澳門優惠 · 電子支付
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數