We 嘩藍屋 Viva Blue House 有獎遊戲送 300份藍屋咖啡、公平貿易核桃酥
Advertisements

We 嘩藍屋 Viva Blue House 有獎遊戲送 300份藍屋咖啡、公平貿易核桃酥

2021-06-27

【免費】#百年藍屋 有獎Cap圖遊戲 輕量級自肥 Stage4!來到最終章,獎品繼續有藍屋咖啡一杯及土作坊嘅公平貿易核桃酥 1 份。人人大讚cap 圖遊戲有深度有意義,今回再出「考有heart」。只要於留言區上填寫圖中「?」的答案,並Tag一位朋友下挑戰,答中即有機會得獎。名額有限,先到先得,送完即止。

得獎者會有專人通知安排領獎。

條款及細則
1. 「有獎Cap圖遊戲 輕量級自肥」由聖雅各福群會We嘩藍屋項目 (We嘩藍屋)主辦。
2. 參加遊戲即表示參加者同意和接納所有條款及細則。
3. 本活動之活動期為2021年6月3日至2021年6月30日 香港時間 。
4. 每一期遊戲時段只有300個名額,名額有限,先到先得,送完即止。
5. 參加者須於指定時間換領,否則逾期無效。
6. 任何有意參加此活動的人士必須年滿 18 歲、持有有效之香港身分證(「參加者」),若任何人士未符合以上資格,其參加及/或得獎資格將會被取消。參加者須 使用個人 Facebook 賬戶參加此活動,如並未持有個人 Facebook 賬戶則必須自行申請。
7. 每位參加者參與遊戲次數不限,唯每階段只可獲獎1次,重覆留言者的參賽留言將以第一個留言為準 。
8. 每階段答案將於該階段結束後於專頁內公布,本公司將以 Facebook 的Messenger聯絡得獎者,以及發放條款及細則予得獎者,憑該訊息於指定時間內到藍屋時間關係及本地薑店舖即可使用。參加者承諾及確認其於 Facebook 所提供之留言為不可包涵誹謗性的、錯誤的、違法的、辱罵性的、 具侵犯性的、令人不安的、侵害他人私隱的、帶有種族、宗教、性別歧視性的或猥褻性的內容。本公司有權利要求參加者移除有關留言並取消參加者參與本活動之資格。
9. 如參加者因於 Facebook 提供留言而引致任何第三方有任何損失、損害、開支和費用(包括但不限於法律費用),參加者需獨自負責該第三方就其所承受的損失、損害、開支和費用而提出的 索償 或要求。就上述索償、損失、損害、開支和費用,參加者同意彌償本公司並確保本公司無需承擔任何責任及損失。
10. 獎品不能轉讓,亦不可兌換現金或其他產品。
11. 所有產品或服務資料、圖片或售價(如有)只供參考。
12. 如參加者蓄意以空號、假賬戶或涉及任何舞弊或欺詐成分參加本活動,其參加及/或得獎資格 將 被取消。本公司保留取消參加者參加活動的資格及/或給予得獎者獎品及/或向得獎者追究法律責任之權利。
13. 任何因電腦、網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識等 情況,本公司毋須負上任何責任。所有與活動有關之日期及時間(包括但不限於留言上載之日期及 時間、得獎者回覆資料之日期及時間)均以Facebook 的系統報告為準及受制於本公司的最終決定。本公司毋須就遺失、延遲或誤投,負上任何責任。
14. 在參加者的同意下,參加者所提供的個人資料有機會用作We嘩藍屋日後推廣活動及其他宣傳活動之用。如參加者日後不欲再收到We嘩藍屋之推廣或優惠資訊,可以書面通知We嘩藍屋安排終止有關該類信息之發放。
15. 如有任何爭議,We嘩藍屋保留最終決定及解釋權。
16. We嘩藍屋保留隨時修改任何條款及細則之權利,並毋須事先通知。

#藍屋 #BlueHouse #灣仔 #送咖啡 #送核桃酥 #社企 #香港飲食 #hkfoodie #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/We 嘩藍屋 Viva Blue House

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數