SmarTone 豁免日本風災影響客戶 漫遊數據日費計劃費用
Advertisements

SmarTone 豁免日本風災影響客戶 漫遊數據日費計劃費用

2018-09-08

【玩樂】有鑑於日本交通受颱風吹襲及地震災害嚴重影響,SmarTone 會豁免SmarTone 客戶由 9月6日 於當地使用漫遊數據日費計劃的3日費用,方便大家保持聯繫。各位正於當地漫遊的SmarTone客戶如有相關查詢,可以隨時透過Facebook inbox,跟SmarTone 聯絡。希望仍滯留喺日本嘅各位可盡快平安返港。

» 詳情

資料/圖片來源:SmarTone

Article Categories:
旅遊優惠 · 熱門優惠 · 玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數