Panda Place 悅來坊 丹尼小熊曲奇 免費派發愛心曲奇福袋
Advertisements

Panda Place 悅來坊 丹尼小熊曲奇 免費派發愛心曲奇福袋

2022-07-01

【免費】丹尼小熊曲奇派發愛心曲奇福袋!為答謝顧客對丹尼曲奇多年支持,丹尼曲奇會免費派發福袋,大家可以試到皇牌產品小熊曲奇,仲有搓手液、口罩等等,大家千祈唔好錯過喇!福袋數量有限、派完即止、每位客人限取一份。

日期:2022年7月2日
時間:3pm 至派發完畢
地點:G37號舖

#香港烘焙 #美食 #福袋 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

資料/圖片來源:Jetso Today/Panda Place 悅來坊

Article Categories:
免費 · 新界 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數