Pacific Coffee購買電子禮蜜卡送免費手調飲品券
Advertisements

Pacific Coffee購買電子禮蜜卡送免費手調飲品券

2024-02-28

【飲食】恭喜發財,除咗大家派利事送上祝福,Pacific Coffee準備咗全新電子禮蜜卡,滿滿祝福一click送上!於大年初一至年初九期間,購買任何$200或$500面值電子禮蜜卡,就獲得免費手調飲品券!$200面值電子禮蜜卡 免費可得標準裝手調飲品電子禮券1張!$500 面值電子禮蜜卡 免費可得標準裝手調飲品電子禮券 3張!多買多送!

電子禮券年初十會派到大家會員賬戶

#飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 立即購買!

資料/圖片來源:Jetso Today/Pacific Coffee

Article Categories:
農曆新年 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數