MUJI 無印良品 皇室堡店活動「時間的旅人 Time Travellers」作品展示
Advertisements

MUJI 無印良品 皇室堡店活動「時間的旅人 Time Travellers」作品展示

2024-05-25

【免費】為照顧不同界別的顧客所需,MUJI 無印良品皇室堡店開放一個與顧客交流的活動及展示空間「Open MUJI」,並不定期邀請不同領域的生活及創作者,舉辦工作坊及展示活動等,促進人與人之間的互動與交流,讓無印良品進一步貼近社區。是次無印良品邀請了本地藝術創作單位All Things Bright and Beautiful於Open MUJI內展出其一系列色彩豐富及療癒的畫作,為繁忙的生活帶來片刻的放鬆時刻!

All Things Bright and Beautiful 作品展示
日期:即日至 2024 年 5 月 31 日
時間:11:00-21:30 星期一至星期日
地點:香港銅鑼灣告士打道 311 號皇室堡地庫

#MUJI #無印良品 #MUJIHK #MUJIMacao #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

資料/圖片來源:Jetso Today/MUJI 無印良品

Article Categories:
免費 · 玩樂 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數