MUJI 無印良品皇室堡店 自備容器免費拎咖啡渣
Advertisements

MUJI 無印良品皇室堡店 自備容器免費拎咖啡渣

2024-04-29

【免費】MUJI 無印良品皇室堡 免費自取咖啡渣!為傳遞環保理念及鼓勵重用及回收的習慣,無印良品皇室堡店即日起提供免費咖啡渣自取。咖啡渣之用途廣泛,可用於清潔、辟味去漬及盆栽施肥等。顧客可自攜容器取用,一同從日常生活培養環保習慣。

#MUJI #無印良品 #MUJIHK #MUJIWindsorHouse #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

資料/圖片來源:Jetso Today/MUJI 無印良品

Article Categories:
免費 · 玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數