MUJI 無印良品 有獎遊戲送 無印良品學習生活禮品包
Advertisements

MUJI 無印良品 有獎遊戲送 無印良品學習生活禮品包

2022-08-26

【免費】#BackToSchool 設立目標 揭蓋式啫喱筆適合於行事曆等書寫小型字體。配合印有方格的設計的勞作膠紙,可整齊列出待辦事項或清單,輕鬆創立簡潔整齊的筆記簿,為新學年帶來清晰方向。
由即日起至8月28日,參加「Back To School Instagram有奬遊戲」即有機會獲贈無印良品學習生活禮品包 1 份,總值逾 $1,100。

無印良品將於2022年12月在澳門開設首間店舖,新店將由無印良品香港營運,總面積達21,000平方呎,是港澳地區的最大型零售店舖。

#MUJIHK #MUJI #無印良品 #BackToSchool #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/MUJI Hong Kong

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數