Michelin Guide 有獎遊戲送 米芝蓮香港半島酒店嘉麟樓 迷你奶黃月餅
Advertisements

Michelin Guide 有獎遊戲送 米芝蓮香港半島酒店嘉麟樓 迷你奶黃月餅

2020-09-24

【免費】贏取米芝蓮星級食府嘉麟樓之迷你奶黃月餅!需要親自前往香港半島酒店領取 ~ 如欲贏取嘉麟樓迷你奶黃月餅,你只需完成以下步驟!Michelin Guide 將於 2020 年 9 月 26 日中午 12 點前在面書公布並以私訊通知 3 名得獎者!

1. 文章中介紹了幾多家餐廳/酒店的月餅?
2. 嘉麟樓的菜式是屬於哪個菜系?
3. 於留言區填寫以下兩個問題的正確答案(A,B或 C)
4. 在 2020 年 9 月 25 日晚上 23:59 點前提交答案

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Michelin Guide

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數