Largos Hotel 朗逸酒店「生日優惠」生日之星 免費用膳
Advertisements

Largos Hotel 朗逸酒店「生日優惠」生日之星 免費用膳

2020-06-26

【飲食】Largos Hotel 朗逸酒店 朗逸餐廳 6月推出「生日優惠」。生日之星凡於生日當天惠顧午餐 2 位或以上,生日之星即可享獲免費用膳。用餐前需出示出生日期證明作實,自㩗生日蛋糕,不另收切餅費,優惠期至6月30日。

逢星期六、日 及 公眾假期 休息,星期一至星期五、營業時間 8am~2pm

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Largos Hotel – 朗逸酒店

Article Categories:
熱門優惠 · 生日優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝