IKEA 宜家 門市消費滿$268 免費獲贈「宜家平安小鯊掛飾」
Advertisements

IKEA 宜家 門市消費滿$268 免費獲贈「宜家平安小鯊掛飾」

2022-02-06

【購物】喺牛年做過呢44種人嘅話,真係祝你虎年平安呀。想要埋個「宜家平安小鯊掛飾」嚟鎮家宅保平安嘅,而家只要喺初一至初六期間(2月1日至2月6日)嚟IKEA門市消費滿$268,就可以免費得到喇~ 數量有限,送完即止!

#著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數