HKIRC 問卷調查 送 $1,200 百佳 Coupon
Advertisements

HKIRC 問卷調查 送 $1,200 百佳 Coupon

2020-09-11

【免費】填問卷 嬴獎品!由於疫情影響,不少公司也採用遙距工作。HKIRC亦期望透過是次問卷調查,了解本港市民對遙距工作網絡安全的安全意識、觀點、理解及看法。由即日起至2020年9月13 日,完成網上問卷,即有機會嬴取價值過千的豐富禮品!

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 立即參加

資料/圖片來源:HKIRC

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數