Godiva指定聖誕造型朱古力禮盒買3送1

Godiva指定聖誕造型朱古力禮盒買3送1

2016-12-18

【購物】購買任何3個指定Godiva聖誕造型朱古力禮盒,送聖誕造型朱古力禮盒1件;包括聖誕裝飾連片裝朱古力8顆裝、聖誕松露朱古力星形禮盒10顆裝、聖誕吊飾朱古力禮盒2顆裝1盒、聖誕襪連朱古力禮盒、聖誕朱古力小熊禮盒7顆裝;免費貨品係以最低價格計算!»

資料/圖片來源:Godiva Chocolatier (Asia)

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝