Emperor Cinemas 英皇戲院 星期一至星期日 全日 正價戲飛一律半價
Advertisements

Emperor Cinemas 英皇戲院 星期一至星期日 全日 正價戲飛一律半價

2020-06-26

【玩樂】反應熱烈!再度加推!星期一至星期日 全日 正價戲飛一律半價!英皇戲院全線正價戲飛、餐飲小食、VIP會籍、電影禮券一律半價!觀眾開心!決定延長呢個咁正嘅優惠!等你可以用更抵嘅價錢睇多幾次戲!記住趁半價試埋滋味小食同埋特飲!

#EmperorCinemas #英皇戲院 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Emperor Cinemas 英皇戲院

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數