#BNO續領 教學 申請資格、相片要求、副署要求、所需文件

#BNO續領 教學 申請資格、相片要求、副署要求、所需文件

2019-11-25

【資訊】#BNO續領 香港有差唔多七分一人手持 BNO,不過好多人本 BNO 其實已經過咗期甚至唔見咗。今集社交班就一於整返個 BNO 申請教學啦!逐個步驟、申請條件、副署要求等解釋畀大家聽,仲唔快啲 Tag 身邊有 BNO 嘅朋友!所有程序都是因個案而異,一切申請成功與否由 HMPO 決定。

#社交班

» 詳情

資料/圖片來源:U Magazine

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
旅遊優惠 · 澳門優惠 · 資訊
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝