#3G-B04 香港書展 2022 佛教坊攤位 互動小遊戲送「活好當下」手機架、環保袋
Advertisements

#3G-B04 香港書展 2022 佛教坊攤位 互動小遊戲送「活好當下」手機架、環保袋

2022-07-20

【免費】常懷感恩 活好當下~ 有緣共聚 香港佛教聯合會攤位(3G-B04) 2022書展開幕,隨著眾「佛教坊」道場法師為「佛教坊」灑淨後,佛聯會於3G-B04 的攤位正式啟動。書展是今年佛聯會首個與大家聚首的活動,佛教坊的同工及義工特別珍惜這份難得因緣。

歡迎各位到3樓宗教及心靈專區佛聯會攤位,大家可到「常懷感恩 活好當下」感恩樹區域拍照留影,之後更可將一份感恩之情用心意卡與朋友分享;亦可以參加「活好當下」佛法智慧考考你 互動小遊戲,答對問題即可獲贈精美實用「活好當下」手機架。最後,歡迎大家現場「齊齊比個like 」佛聯會的社交平台,或者東涌陳馬美玉紀念康樂營的社交平台,緊貼源源不絕善念正能量,更可獲贈限量版「活好當下」環保袋,常隨在身。

約定大家書展3G-B04見。

#香港佛教聯合會 #佛聯會 #佛法 #常懷感恩 #活好當下 #書展 #佛教坊 心靈勵志 #眾善奉行 #正能量 #感恩分享 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/佛教坊

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 香港 · 香港書展
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數